Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Ubezpieczenia
Zmiana języka
PolskiAngielski
Kategorie
Producenci
Kategorie aktualności

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie dronów — OC drona


W świecie dronów należy rozróżnić dwa typy ubezpieczeń drona. Z jednej strony na rynku ubezpieczeń lotniczych mamy ubezpieczenia dronów (DJI Care Refresh czy AC — AeroCasco). Z drugiej ubezpieczenie OC pilota.


Czy ubezpieczenie dronów jest obowiązkowe?


Ubezpieczenie OC dla operatora drona nie zawsze jest obowiązkowe. Nie musimy go posiadać (lecz oczywiście możemy) dla lotów w celach rekreacyjnych i sportowych. Loty te muszą też być wykonywane zgodnie z zasadami niewymagającymi posiadania licencji.
W każdym innym przypadku należy posiadać wykupione OC pilota drona.
Bez wykupionej polisy nie będziemy też mogli przystąpić do egzaminu UAVO (ang. Unnamend Aircraft Vehicle Operator).

Ubezpieczenie OC operatora drona, czy na drona?


W przypadku bezzałogowych statków powietrznych jest inaczej niż z ubezpieczeniem auta. Tutaj mamy do czynienia z ubezpieczeniem OC pilota, a nie maszyny. Wystawienie OC dla pilota ma tę zaletę, że obejmuje wszystkie modele, jakimi ten lata.


Jaka oferta wg nas jest najlepsza na rynku ubezpieczeń lotniczych?


Od dłuższego czasu obserwujemy sytuację na rynku ubezpieczeń lotniczych. Wielu z Was również przychodzi z pytaniem, gdzie może wykupić ubezpieczenie OC dla pilota. Z czystym sumieniem możemy polecić Wam OC firmy WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group oferowane przez ocdrony.pl. Jego zaletami jest dostosowanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do aktualnych przepisów i posiadanie wariantu ubezpieczenia poza Polską. Niewątpliwy atut to również cena polisy w porównaniu do konkurencji.


Ile kosztuje ubezpieczenie OC drona?


Koszt OC pilota drona to w przybliżeniu koszt od 70 do 950 zł. Wszystko zależy od:
  • sumy gwarancyjnej, na jaką ma opiewać polisa;
  • charakteru lotów;
  • terytorium, na którym zamierzamy latać.
Trzeba też wziąć również pod uwagę, czy planujemy tylko loty w Polsce, czy również za granicą. Wspomniane OC dla operatora drona można wykupić na cały świat z wyłączeniem USA, Kanady i Japonii.
Koszt ubezpieczenia dla lotów komercyjnych to od 210 do 950 zł.
Koszt ubezpieczenia dla lotów rekreacyjnych i sportowych to 70 zł.

Dlaczego składka dla lotów zarobkowych jest wyższa?

Loty zarobkowe mogą odbywać się w trudniejszych warunkach. Do tego często są to loty w miejscach zaludnionych oraz przeloty nad ludźmi. Czynniki te zwiększają ryzyko wyrządzenia szkody. Dlatego OC pilota drona latającego zarobkowo jest wyższe.


OC na drona — co obejmuje?


Ubezpieczenie OC pilota bezzałogowego statku powietrznego obejmuje loty w:
• kategorii „otwartej” lub
• kategorii „szczególnej”,
określonych szczegółowo w art. 4 i 5 rozporządzenia wykonawczego (UE)
2019/947.
1. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w mieniu lub szkody na osobie,
powstałe w związku z eksploatacją bezzałogowych statków powietrznych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ochrona może być udzielana w dwóch opcjach:
• w wariancie rekreacyjnym;
• w wariancie rekreacyjnym i wariancie zarobkowym jednocześnie.
3. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań.
4. Odpowiedzialność Wiener TU S.A. za szkody w wariancie zarobkowym,
ograniczona jest do wysokości podlimitu sumy gwarancyjnej określonego
w umowie ubezpieczenia.


Czego nie obejmuje OC pilota bezzałogowego statku powietrznego?


Zasadniczo ubezpieczenie dronów obejmuje wszystkie loty zgodne z obowiązującym prawem. Warto jednak zapoznać się z sytuacjami, których OC nie obejmuje.
Ubezpieczenie nie obejmuje lotów w kategorii „certyfikowanej”.
Wiener TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
• wyrządzone przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego umyślnie;
• powstałe wskutek posiadania lub używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
• powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, lokautów oraz sabotażu, aktów terroru;
• powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz innego skażenia;
• będące następstwem zdarzeń zaistniałych przed datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia;
• w środowisku naturalnym (np. uszkodzenie drzewostanu);
• w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych – również
w sytuacji, gdy Ubezpieczony nie wykonał obowiązku ubezpieczenia;
• w mieniu zatrzymanym, skonfiskowanym, zajętym lub zarekwirowanym
przez uprawniony podmiot.
Wiener TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas:
• użytkowania bezzałogowych statków powietrznych innych niż określone
w niniejszej klauzuli;
• użytkowania bezzałogowych statków powietrznych niesprawnych technicznie;
• wykonywania lotów bezzałogowego statku powietrznego, bez zgody zarządcy nad:
- terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,
- obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 1 lit a i b, pkt 2 lit a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia,
- jednostkami wojskowymi i poligonami;
• startu, lotu lub lądowania bezzałogowego statku powietrznego w strefach
powietrznych:
- objętych zakazem lotów,
- bez wymaganego zgłoszenia lub zgody dla danej strefy powietrznej,
- z naruszeniem warunków lotu określonych przez zarządcę terenu, chyba że nastąpiło przymusowe lądowanie lub start;
• przewożenia materiałów niebezpiecznych;
• wykonywania operacji na innym terytorium niż wskazane w polisie.
Wiener TU S.A. nie odpowiada również za szkody powstałe:
• wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
przepisów krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych dotyczących
zasad wykonywania operacji systemu bezzałogowego statku powietrznego;
• podczas lotu wykonywanego przez osobę bez ważnej licencji pilota albo innego ważnego dokumentu uprawniającego do lotu;
• podczas działania pilota w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających;
• w czasie lotów innych niż rekreacyjne, o ile nie zostały one objęte ochroną w wariancie zarobkowym.
Wiener TU S.A. nie pokrywa utraconego zysku, strat pośrednich oraz kar i grzywien nałożonych na Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.


 

Pełne aktualne warunki, warianty oraz ich ceny szukaj pod poniższym linkiem:

 OC Pilota Drona

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu